Kvalita života v regionech: prostorové vzorce

Autoři: Pavlína Netrdová, Judita Šavrdová, Petr Havej (PřF UK)


K vizualizaci prostorových vzorců kvality života v jednotlivých dimenzích je využita hot spot analýza na základě lokálního G koeficientu. Výsledky této analýzy lokální prostorové autokorelace jsou vizualizovány v mapové podobě, přičemž znázorněna je jak statistická významnost (standardně volené meze 90 %, 95 % a 99 %), tak typ prostorových shluků. Statisticky významné prostorové shluky vysokých hodnot, kdy se vyskytují nadprůměrné hodnoty v SO ORP souhlasně s jeho okolím, jsou označovány jako tzv. hot spoty a identifikují území s nadprůměrnou úrovní kvality života ve sledované dimenzi. Prostorové shluky nízkých hodnot jsou označovány jako tzv. cold spoty a identifikují naopak území s podprůměrnou úrovní kvality života ve sledované dimenzi.

Přínosem provedené hot spot analýzy je zřetelnější zobrazení oblastí s nadprůměrnou a podprůměrnou kvalitou života, než umožňuje metoda kartogramu, která je pouhým vizualizačním prostředkem, a zejména statistické zhodnocení existence prostorových shluků. Identifikované prostorové shluky pro jednotlivé dimenze kvality života jsou vizualizovány v deseti webových mapách.