Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů bude poskytována v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“). Registrací do panelu Život v regionech (dále „panel“) souhlasíte se zpracováním  osobních údajů zahrnujících jméno, příjmení, tituly, sociodemografické údaje (pohlaví, datum narození, vzdělání, národnost), kontaktní údaje (místo skutečného a trvalého bydliště, emailová adresa, telefonní číslo) (dále „osobní údaje“) a cookies.

Vaše osobní údaje budou zpracovávány za účelem řešení vědecko-výzkumného projektu Systém hodnocení a srovnávání kvality života obyvatel České republiky v regionální dimenzi. Jedná se o vědecko-výzkumný projekt, který je v letech 2019‑2022 podpořen Technologickou agenturou České republiky pod evidenčním číslem TL02000206. Na tento výzkum budou navazovat doplňková dotazníková šetření, jejichž výsledky budou sloužit výhradně pro vědecko-výzkumné účely nebo pro potřeby sociálního dialogu (tzv. tripartity) a veřejné správy. Účast v navazujících průzkumech je dobrovolná. O navazujících průzkumech budou informovány pouze osoby, které k tomuto udělily souhlas při registraci.

Se zpracováním všech údajů udělujete souhlas po dobu trvání Vašeho členství v panelu. Současně berete na vědomí, že je zpracovatel oprávněn zpracovávat Vaše osobní údaje pro účely plnění povinnostívyplývajících z platných právních předpisů (např. zákon o dani z příjmu) po dobu uvedenou v příslušných právních předpisech a pro dosažení oprávněných zájmů zpracovatele v podobě zajištění kvality šetření a identifikaci nekalé činnosti související se členstvím v panelu. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě.

Veškeré informace, které budou výsledkem zpracování údajů z registračního formuláře a dotazníků, budou v anonymizované podobě. Díky anonymizaci nebude možné identifikovat konkrétní osobu. Osoba, která bude vyhodnocovat výsledky výzkumu, se tedy nedozví Vaše jméno, telefonní číslo ani email.

Zpracovatelem/správcem osobních údajů bude TREXIMA, spol. s r.o., třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, IČ: 44004508. Osobní údaje nebudou zpřístupněné třetím osobám.

Uživatel souhlasí se zasíláním informací týkajících se registrace a dotazníkových šetření na svou elektronickou adresu, na své telefonní číslo či adresu, a to výhradně prostřednictvím zpracovatele.

Tento souhlas jste oprávněn/a kdykoli odvolat, a to prostřednictvím emailu zaslaného na odhlaseni@zivotvregionech.cz. Odhlášením z panelu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před odvoláním souhlasu. Pokud nesouhlasíte se zpracováním osobních údajů, máte povinnost odhlásit se z panelu bez zbytečného prodlení. Dále jste oprávněn/a požádat o přístup k Vašim údajům, o jejich opravu, přenos nebo výmaz, případně i omezení zpracování. Všechny žádosti můžete uplatňovat na telefonním čísle +420 702 280 327 anebo prostřednictvím emailu info@zivotvregionech.cz. Na Vaše žádosti týkající se uplatnění Vašich práv budeme reagovat bez zbytečného odkladu v zákonné lhůtě do 30 dnů od obdržení žádosti. Lhůtu je možné v případě potřeby prodloužit o dva měsíce. O prodloužení Vás budeme informovat. Domníváte-li se, že jsou Vaše údaje zpracovávány v rozporu s právními předpisy, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Přejete-li si získat více informací o svých právech, navštivte prosím webovou stránku www.zivotvregionech.cz. Zpracovatel si vyhrazuje právo na změnu podmínek zpracování osobních údajů tak, aby byly v souladu s platnou legislativou. Aktuální znění podmínek zpracování osobních údajů bude vždy zveřejněno na webové stránce www.zivotvregionech.cz.

Všechny stránky a jejich obsah jsou duševním vlastnictvím, nebo jsou schváleny pro použití TREXIMA, spol. s r.o. Bez předchozího písemného souhlasu nelze upravovat, kopírovat, reprodukovat, vytvářet odvozená díla, publikovat, zobrazovat, nahrávat, přenášet a ani žádným způsobem distribuovat obsah dostupný na internetových stránkách www.zivotvregionech.cz.

 

Prohlášení o použití cookies

Webová stránka www.zivotvregionech.cz používá tzv. cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají do Vašeho prohlížeče a pomáhají nám získat informace o tom, jak tento portál využíváte. Členstvím v našem panelu vyjadřujete souhlas s používáním těchto cookies a cookies třetích stran – například cookies, které měří počet návštěvníků a další metriky. Tyto údaje zůstávají při zpracování anonymní.

Všechny cookies umísťované touto i dalšími stránkami můžete ze svého prohlížeče vymazat nebo jejich umísťování zablokovat. Podrobnější informace naleznete v nápovědě k prohlížeči nebo na stránkách podpory prohlížeče, který právě používáte.

 

Pravidla soutěže v rámci výzkumného projektu „Život v regionech“ 

V době od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2022 (dále též jen jako „Období“) bude probíhat realizace výzkumného projektu s názvem „Život v regionech“, zaměřeného na srovnání kvality života obyvatel v jednotlivých českých regionech (dále též jen jako „Projekt“). Projekt bude realizovat pořadatel, kterým je společnost TREXIMA, spol. s r.o., se sídlem třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, IČ: 44004508, C 3330 vedená u Krajského soudu v Brně (dále též jen jako „Pořadatel“), která je také přislibujícím a poskytovatelem výher. 

V rámci Projektu bude na webových stránkách www.zivotvregionech.cz (dále též jen jako „Web“) Pořadatelem realizována i soutěž, v níž budou účastníci Projektu mít možnost získat za níže stanovených podmínek peněžitou výhru (dále též jen jako „Soutěž“).  

V případě, že se účastník rozhodne Projektu zúčastnit a současně se rozhodne nezúčastnit se Soutěže, přičemž přesto splní podmínky, za kterých by jinak výhru v Soutěži získal, zavazuje se Pořadatel, že částku odpovídající takové výhře daruje na dobročinné účely, a to konkrétně rodičům nemocných dětí do 18 let (ve výjimečných případech mohou být i starší na úhradu zdravotních pomůcek, léčby, rehabilitačních a ozdravných pobytů, ve prospěch obdarovaného, kterým bude Život dětem, o.p.s., se sídlem Lindnerova 998/6, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ: 70105031, O 1212 vedená u Městského soudu v Praze. 

O co soutěžíme:

Výhra  -  peněžitá částka ve výši 1 000 Kč 

Systém hry: 

Zúčastnit Soutěže se v rámci Projektu může každý člen domácnosti adresáta a adresát, který: 

  • a) obdržel od Pořadatele informační dopis o realizaci Projektu (dále též jen jako „Dopis“), v němž byl požádán o účast v Projektu a za podmínek zde v těchto Pravidlech a v Dopise stanovených 

  • b) se v Období zaregistroval do Projektu prostřednictvím formuláře na Webu, zcela zodpověděl všechny dotazy v rámci výzkumné části Projektu (dále též jen jako „Odpověď“), doručil Odpověď stanoveným způsobem Pořadateli a projevil zájem o účast v Soutěži, nebo 

  • c) v Období telefonicky vyjádřil ochotu zapojit se do Projektu, na základě návazného telefonátu Pořadatele poskytl Odpověď (tj. zcela zodpověděl veškeré dotazy v rámci výzkumné části Projektu) a projevil zájem o účast v Soutěži. 

Výhru v Soutěži získává ten účastník, jehož Odpověď ve výzkumné části Projektu byla v Období prostřednictvím formuláře na Webu Pořadateli doručena, resp. bezprostředně po skončení telefonického dotazování Pořadatelem zaregistrována jako každá v postupném pořadí 10. od doručení, resp. registrace první Odpovědi, avšak nejpozději jako v pořadí 5 000. od doručení, resp. registrace v pořadí první Odpovědi, tj. celkem může výhru získat nejvýše 500 účastníků Soutěže. 

Další podmínky účasti v soutěži a předání výher: 

Zúčastnit Soutěže se mohou všichni účastníci Projektu, kteří jsou členy domácnosti adresáta Dopisu, jakož i adresát Dopisu, kteří mají trvalé bydliště na území České republiky a jsou starší 18 let. Z účasti v Soutěži jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či obdobném vztahu s Pořadatelem, nebo osoby blízké těmto osobám (ust. § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku) či osoby přímo či nepřímo spolupracující na Soutěži či Projektu. V rámci Soutěže se každý účastník může účastnit odesláním/prostřednictvím nejvýše jedné Odpovědi, při překročení tohoto limitu se všechny Odpovědi daného účastníka považují za nedoručené. 

Pořadatel bez zbytečného odkladu po splnění podmínek pro získání výhry zajistí předání a čerpání výhry. Výherce není povinen výhru přijmout. Výhry nejsou vyměnitelné. Výherce bude kontaktován Pořadatelem na kontaktní údaje poskytnuté výhercem v rámci Soutěže a výhra mu bude poukázána bezhotovostním převodem na bankovní účet jím určený. Neurčí – li účastník bankovní účet pro čerpání výhry ani do 30 – ti dnů od výzvy Pořadatele, možnost čerpat výhru zaniká.  

Vyhlášení příslibu odměny (výhry) a pravidel hry: 

Pravidla Soutěže vstupují v platnost a příslib odměny (výhry) je veřejně vyhlášen v den jejich uveřejnění na internetových stránkách www.zivotvregionech.cz. Účastníci jsou s pravidly seznámeni a účastí v Soutěži projevují vůli být jimi vázáni. 

Oprávnění pořadatele: 

Pořadatel má právo rozhodnout o všech otázkách týkajících se Soutěže dle vlastního uvážení, jeho rozhodnutí je konečné a závazné. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli před provedením výkonu, tj. kdykoliv před splněním podmínek pro získání výhry, odvolat příslib odměny (výhry) v Soutěži. Odvolání příslibu se provede stejným způsobem a v téže formě, kterým byl příslib učiněn. Soutěž má povahu příslibu odměny ve smyslu § 2884 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a řídí se jeho právní úpravou. 

Pořadatel bude, jakožto správce, zpracovávat osobní údaje účastníků Soutěže a Projektu, přičemž podrobné informace o zpracování a práva a povinnosti účastníků jsou uvedeny v Dopise.