Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů bude poskytována v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“). Registrací do panelu Život v regionech (dále „panel“) souhlasíte se zpracovánímosobních údajů zahrnujících jméno, příjmení, tituly, sociodemografické údaje (pohlaví, datum narození, vzdělání, národnost), kontaktní údaje (místo skutečného a trvalého bydliště, emailová adresa, telefonní číslo), název banky a číslo účtu (dále „osobní údaje“) a cookies. Údaje o trvalém bydlišti a bankovním spojení budou zpracovávány pouze u osob, které při registraci projeví zájem o výplatu odměny za vyplněný dotazník. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, nicméně jejich poskytnutí je nezbytným předpokladem pro členství v panelu. V případě neposkytnutí osobních údajů nebude možné přihlásit se do panelu a účastnit se výzkumu.

Vaše osobní údaje budou zpracovávány za účelem řešení vědecko-výzkumného projektu Systém hodnocení a srovnávání kvality života obyvatel České republiky v regionální dimenzi. Jedná se o vědecko-výzkumný projekt, který je v letech 2019‑2022 podpořen Technologickou agenturou České republiky pod evidenčním číslem TL02000206. Na tento výzkum budou navazovat doplňková dotazníková šetření, jejichž výsledky budou sloužit výhradně pro vědecko-výzkumné účely nebo pro potřeby sociálního dialogu (tzv. tripartity) a veřejné správy. Účast v navazujících průzkumech je dobrovolná. O navazujících průzkumech budou informovány pouze osoby, které k tomuto udělily souhlas při registraci.

Se zpracováním všech údajů udělujete souhlas po dobu trvání Vašeho členství v panelu. Současně berete na vědomí, že je zpracovatel oprávněn zpracovávat Vaše osobní údaje pro účely plnění povinnostívyplývajících z platných právních předpisů (např. zákon o dani z příjmu) po dobu uvedenou v příslušných právních předpisech a pro dosažení oprávněných zájmů zpracovatele v podobě zajištění kvality šetření a identifikaci nekalé činnosti související se členstvím v panelu. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě. Rovněž berete na vědomí, že jste povinni své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu) uvádět správně a pravdivě a udržovat v aktuální podobě.

Veškeré informace, které budou výsledkem zpracování údajů z registračního formuláře a dotazníků, budou v anonymizované podobě. Díky anonymizaci nebude možné identifikovat konkrétní osobu. Osoba, která bude vyhodnocovat výsledky výzkumu, se tedy nedozví Vaše jméno, telefonní číslo ani číslo účtu.

Zpracovatelem/správcem osobních údajů bude TREXIMA, spol. s r.o., třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, IČ: 44004508. Osobní údaje nebudou zpřístupněné třetím osobám.

Uživatel souhlasí se zasíláním informací týkajících se registrace a dotazníkových šetření na svou elektronickou adresu, na své telefonní číslo či adresu, a to výhradně prostřednictvím zpracovatele.

Tento souhlas jste oprávněn/a kdykoli odvolat, a to odhlášením se z panelu pomocí online aplikace nebo prostřednictvím emailu zaslaného na odhlaseni@zivotvregionech.cz. Odhlášením z panelu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před odvoláním souhlasu. Pokud nesouhlasíte se zpracováním osobních údajů, máte povinnost odhlásit se z panelu bez zbytečného prodlení. Dále jste oprávněn/a požádat o přístup k Vašim údajům, o jejich opravu, přenos nebo výmaz, případně i omezení zpracování. Všechny žádosti můžete uplatňovat na telefonním čísle +800 304 111 anebo prostřednictvím emailu info@zivotvregionech.cz. Na Vaše žádosti týkající se uplatnění Vašich práv budeme reagovat bez zbytečného odkladu v zákonné lhůtě do 30 dnů od obdržení žádosti. Lhůtu je možné v případě potřeby prodloužit o dva měsíce. O prodloužení Vás budeme informovat. Domníváte-li se, že jsou Vaše údaje zpracovávány v rozporu s právními předpisy, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Přejete-li si získat více informací o svých právech, navštivte prosím webovou stránku www.zivotvregionech.cz. Zpracovatel si vyhrazuje právo na změnu podmínek zpracování osobních údajů tak, aby byly v souladu s platnou legislativou. Aktuální znění podmínek zpracování osobních údajů bude vždy zveřejněno na webové stránce www.zivotvregionech.cz.

Všechny stránky a jejich obsah jsou duševním vlastnictvím, nebo jsou schváleny pro použití TREXIMA, spol. s r.o. Bez předchozího písemného souhlasu nelze upravovat, kopírovat, reprodukovat, vytvářet odvozená díla, publikovat, zobrazovat, nahrávat, přenášet a ani žádným způsobem distribuovat obsah dostupný na internetových stránkách www.zivotvregionech.cz.

 

Prohlášení o použití cookies

Webová stránka www.zivotvregionech.cz používá tzv. cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají do Vašeho prohlížeče a pomáhají nám získat informace o tom, jak tento portál využíváte. Členstvím v našem panelu vyjadřujete souhlas s používáním těchto cookies a cookies třetích stran – například cookies, které měří počet návštěvníků a další metriky. Tyto údaje zůstávají při zpracování anonymní.

Všechny cookies umísťované touto i dalšími stránkami můžete ze svého prohlížeče vymazat nebo jejich umísťování zablokovat. Podrobnější informace naleznete v nápovědě k prohlížeči nebo na stránkách podpory prohlížeče, který právě používáte.

 

Veřejný příslib speciálních odměn za vyplnění celého dotazníku o kvalitě života v celkové výši 500 tisíc Kč 

Nárok na speciální odměnu může získat pouze respondent dotazníkového šetření o kvalitě života, který vyplní celý dotazník v řádném termínu. Řádným termínem se rozumí den, který bude uveden v průvodním dopise (resp. emailu) jako poslední den pro odeslání dotazníku v rámci šetření kvality života. Tato lhůta je platná pro osoby, které vyplní dotazník elektronicky anebo telefonicky prostřednictvím bezplatné telefonní linky. Osobám, které budou příslušný dotazník vyplňovat v papírové podobě, se stanovená lhůta prodlužuje o 10 pracovních dní tak, aby bylo eliminováno zpoždění v doručení způsobené třetí stranou (doručovatelem odpovědní zásilky). Vyplněním celého dotazníku se rozumí vyplnění všech povinných otázek v dotazníku. Z respondentů, kteří splní výše uvedené podmínky, bude vybráno 500 osob, které budou odměněny částkou ve výši 1000 Kč. Osoby, které budou mít nárok na výše uvedenou speciální odměnu, budou vybrány pomocí generátoru náhodných čísel. Každému respondentovi bude přidělen jedinečný identifikátor, který bude odpovídat pořadí stanovenému podle doby odeslání vyplněného dotazníku do databáze. Generátor náhodných čísel ve statistickém softwaru R verze 3.6.1 vygeneruje náhodně 500 čísel v uzavřeném intervalu s nejnižší hodnotou pořadí (tj. číslo 1) a nejvyšší hodnotou pořadí, a to pomocí funkce „sample“, která vytváří náhodnou permutaci prvků definovaného objektu a umožňuje prvky vybírat bez opakování. Vybrané osoby budou o speciální odměně informovány prostřednictvím kontaktních údajů, které uvedly při registraci do panelu Život v regionech. Výběr osob s nárokem na výplatu speciální odměny bude proveden nejpozději do 30 dní po uplynutí řádného termínu pro vyplnění dotazníku v rámci dotazníkového šetření o kvalitě života. Přislibující (TREXIMA, spol. s r.o.) si vyhrazuje právo příslib odměny změnit či odvolat před provedením výkonu ze strany respondentů a o změně nebo odvolání informovat respondenty na webové stránce www.zivotvregionech.cz. O změně nebo odvolání bude přislibující respondenty informovat i prostřednictvím kontaktních údajů, které respondenti poskytli pro účely šetření (tzn. osoby využívající elektronickou formu komunikace budou informovány emailem, osoby bez emailu budou informovány telefonicky či písemně).