Kvalita života v regionech: souhrnný pohled

Autoři: Pavlína Netrdová, Judita Šavrdová, Petr Havej (PřF UK)


Analýza regionální diferenciace kvality života ve sledovaných deseti dimenzích je provedena na základě kompozitních skóre souhrnných indexů. K analýze absolutní míry diferenciace jsou využity tři charakteristiky variability, které jsou nejčastěji používané k hodnocení regionálních rozdílů – variační koeficient, Giniho koeficient koncentraceTheilův koeficient. Nevýhodou bezrozměrného variačního koeficientu je skutečnost, že je závislý na průměru daného rozdělení, který není pro často asymetricky rozdělené sociálně-geografické jevy vhodným ukazatelem. Nezávislost na průměru a názorná interpretace je předností často používaného Giniho koeficientu koncentrace, který je odvozen z Lorenzova oblouku. Theilův index má kromě nezávislosti na průměru oproti Giniho koeficientu koncentrace výhodu v tom, že je beze zbytku rozložitelný na meziskupinovou a vnitroskupinovou složku měřené variability. Pro všechny míry variability platí, že čím je větší jejich hodnota, tím jsou rozdíly mezi regiony větší.

K vizualizaci regionální diferenciace v jednotlivých dimenzích kvality života je využit lokalizační kvocient (LQ), který porovnává úroveň koncentrace jevu v územní jednotce oproti zastoupení jevu v celém území. V případě hodnocení kvality života do výpočtu lokalizačního kvocientu vstupují hodnoty kompozitních skóre souhrnných indexů odděleně pro sledovaných deset dimenzí kvality života. Územními jednotkami jsou SO ORP, jejichž úroveň kvality života je porovnávána vůči průměru Česka.