Prohlédnout si celou dimenzi

 

Ukazatele Indexu mezilidských vztahů

Neúplné domácnosti

Ukazatel „Neúplné domácnosti“ měří podíl neúplných rodinných domácností ze všech rodinných domácností. Neúplné rodinné domácností jsou takové domácnosti, které se skládají pouze z jednoho rodiče s alespoň jedním dítětem.

Nezletilé matky

Ukazatel „Nezletilé matky“ měří podíl živě narozených dětí nezletilým matkám ze všech živě narozených dětí v daném roce. Jako nezletilé matky jsou na základě hrubšího členění věkových kategorií považovány ženy ve věku 0–19 let.

Umělé přerušení těhotenství

Ukazatel „Uměle přerušená těhotenství“ měří index potratovosti pro uměle přerušená těhotenství v daném roce. Je vypočten jako počet uměle přerušených těhotenství na 100 živě narozených dětí v daném roce.

Trestná činnost nezletilých

Ukazatel „Trestná činnost nezletilých“ měří počet všech registrovaných trestných činů spáchaných osobami do 18 let na 10 000 obyvatel středního stavu ve stejném věku v daném roce.

Zanedbání povinné výživy

Ukazatel „Zanedbání povinné výživy“ měří počet registrovaných trestných činů zanedbání povinné výživy na 10 000 obyvatel středního stavu v daném roce.

Intenzita migračního obratu

Ukazatel „Intenzita migračního obratu“ měří migrační obrat (tj. součet vystěhovalých a přistěhovalých v daném roce) na 1 000 obyvatel středního stavu v daném roce.

Rodáci

Ukazatel „Rodáci“ měří podíl rodáků z celkového počtu obyvatel.