Prohlédnout si celou dimenzi

 

Ukazatele Indexu životního prostředí

Znečištění ovzduší

Ukazatel „Znečištění ovzduší“ měří intenzitu znečištění ovzduší určovanou na základě rozsahu území, na kterém došlo k překročení imisních limitů pro ochranu lidského zdraví a také na základě toho, u kolika sledovaných znečišťujících látek byly imisní limity překročeny.

Světelné znečištění

Ukazatel „Světelné znečištění“ měří průměrnou hodnotu umělého jasu noční oblohy v poměru k přírodnímu jasu noční oblohy.

Kontaminovaná místa

Ukazatel "Kontaminovaná místa" měří počet kontaminovaných míst na 100 km2. Při výpočtu jsou za kontaminovaná místa považována pouze místa, která jsou prokazatelně kontaminovaná a mohou tak představovat značné riziko pro lidské zdraví a životní prostředí.

Koeficient ekologické stability

Ukazatel „Koeficient ekologické stability“ měří poměr ekologicky příznivých ploch vzhledem k plochám zatěžujícím životní prostředí.

Chráněná území

Ukazatel „Chráněná území“ měří podíl chráněných území na celkové rozloze regionu.